دل رمیده

دل رمیده گوش کنید دلم تنگ است

امین الله رشیدی