درنه جان، عزیز جون

درنه جان، عزیز جون گوش کنید سایه کمر

علیرضا شفقی نژاد