تک نوازی تار

تک نوازی تار گوش کنید گلبانگ

علیرضا حاجی طالب

محمدامین اکبرپور