تا عاشقی

تا عاشقی گوش کنید بر سماع تنبور

علیرضا قربانی