در کوی عشق

در کوی عشق گوش کنید بر سماع تنبور

علیرضا قربانی