بر سماع

بر سماع گوش کنید بر سماع تنبور

علیرضا قربانی