آواز این کیست

آواز این کیست گوش کنید بر سماع تنبور

علیرضا قربانی