آواز عاشقی

آواز عاشقی گوش کنید بر سماع تنبور

علیرضا قربانی