شیرین من کجایی

شیرین من کجایی گوش کنید تو می آیی

علیرضا افتخاری