دنیا دنیا

دنیا دنیا گوش کنید تو می آیی

علیرضا افتخاری