آواز مخالف به همراهی نی

آواز مخالف به همراهی نی گوش کنید سرو سیمین

علیرضا افتخاری