دلبر بی خشم و کین

دلبر بی خشم و کین گوش کنید مستانه

علیرضا افتخاری