داغ تنهایی

داغ تنهایی گوش کنید هوای تو

علیرضا افتخاری