آیینۀ دل

آیینۀ دل گوش کنید قلندروار

علیرضا افتخاری