صبح نام تو

صبح نام تو گوش کنید آوای عشق

علیرضا افتخاری