سر کشیدند ...

سر کشیدند ... گوش کنید اسب هایی که دریا را سر کشیدند ...

علیرضا برزگر