پاییز تکه تکه

پاییز تکه تکه گوش کنید اسب هایی که دریا را سر کشیدند ...

علیرضا برزگر