دشت

دشت گوش کنید اسب هایی که دریا را سر کشیدند ...

علیرضا برزگر