دریاچه ی سیاه شب

دریاچه ی سیاه شب گوش کنید اسب هایی که دریا را سر کشیدند ...

علیرضا برزگر