به سوی درون

به سوی درون گوش کنید اسب هایی که دریا را سر کشیدند ...

علیرضا برزگر