تصنیف «خوش است خلوت»

تصنیف «خوش است خلوت» گوش کنید عبور از مه

علی زندوکیلی