نی و آواز

نی و آواز گوش کنید عبور از مه

علی زندوکیلی