هفت ضربی

هفت ضربی گوش کنید عبور از مه

علی زندوکیلی