بی خداحافظی

بی خداحافظی گوش کنید بی خداحافظی

علی شوکت