چشمامو میبندم

چشمامو میبندم گوش کنید تصمیم

علی لهراسبی