تصنیف وقت طرب

تصنیف وقت طرب گوش کنید از تو بگذشتم

علی اصغر بهمنی