آواز همراه با تار

آواز همراه با تار گوش کنید از تو بگذشتم

علی اصغر بهمنی