آواز همراه یا سه تار تصنیف گردش چرخ

آواز همراه یا سه تار تصنیف گردش چرخ گوش کنید از تو بگذشتم

علی اصغر بهمنی