آواز همراه با کمانچه و سنتور

آواز همراه با کمانچه و سنتور گوش کنید از تو بگذشتم

علی اصغر بهمنی