موسیقی نواحی ایران موسیقی کردستان

موسیقی نواحی ایران موسیقی کردستان

علی اکبر مرادی

لیست آهنگ ها

قه تار گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های شیخ امیری 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
ته نه میری گوش کنید
علی اکبر مرادی
سه رته ز گوش کنید
علی اکبر مرادی
باریه گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های شیخ امیری 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
یاران و باطن گوش کنید
علی اکبر مرادی
ته رز یاری گوش کنید
علی اکبر مرادی
لامی لامی گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
عابدینه گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی لاوه گوش کنید
علی اکبر مرادی
یار داود گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های بابا ناغوثی و بابا جلیلی 3 گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام غریبی گوش کنید
علی اکبر مرادی
یار دیده کانی چی وهشن یار گوش کنید
علی اکبر مرادی
علی علی گوش کنید
علی اکبر مرادی
خاص به ژه نه گوش کنید
علی اکبر مرادی
دو واله گوش کنید
علی اکبر مرادی
حق حق و هوهو گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی گیان هی گین گوش کنید
علی اکبر مرادی
سه ر خیوی گوش کنید
علی اکبر مرادی
ساروخانی گوش کنید
علی اکبر مرادی
سلطان دینه 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
شاه خوشینی 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
پیشروی پردی ور گوش کنید
علی اکبر مرادی
هجرانی گوش کنید
علی اکبر مرادی
هروا بوگه و هروا ده بی گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی دیار دیار گوش کنید
علی اکبر مرادی
خیاله مسه گوش کنید
علی اکبر مرادی
مجنونی گوش کنید
علی اکبر مرادی
بیان و یاری گوش کنید
علی اکبر مرادی
ایمانم یار گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی ایمانم یار گوش کنید
علی اکبر مرادی
ته رز روسه م گوش کنید
علی اکبر مرادی
لا و هی لاو گوش کنید
علی اکبر مرادی
ده سی وت وه له گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های هاها 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
پاوه موری ها 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
عالی گرزویش گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام های هاها 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
پاوه موری ها 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
جم نیان دوسان اویانه گوش کنید
علی اکبر مرادی
سلطان دینه 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
گل وه ده ره گوش کنید
علی اکبر مرادی
آقا یار داود، هانا فریاد رس داود 3 گوش کنید
علی اکبر مرادی
سید محمد به ره و دیوانی گوش کنید
علی اکبر مرادی
خواجای خلامان گوش کنید
علی اکبر مرادی
مقام الون گوش کنید
علی اکبر مرادی
سه حه ری گوش کنید
علی اکبر مرادی
تاله سواران گوش کنید
علی اکبر مرادی
چل تن چلانان 1 گوش کنید
علی اکبر مرادی
گل و خاک گوش کنید
علی اکبر مرادی
هوهو یار گوش کنید
علی اکبر مرادی
به لی ها گوش کنید
علی اکبر مرادی
چِل تن چلانان 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
فانی فانی ون گوش کنید
علی اکبر مرادی
علی علی هو گوش کنید
علی اکبر مرادی
رژیان دالاهو گوش کنید
علی اکبر مرادی
سی خاموشی گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی دوس گوش کنید
علی اکبر مرادی
یاران جم نیان گوش کنید
علی اکبر مرادی
داود نه کویره کوثر وردن تاو گوش کنید
علی اکبر مرادی
یار دیده کانی شاه میو گوش کنید
علی اکبر مرادی
شاه خوشینی 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
یار دیده کانی بنیامین پیره گوش کنید
علی اکبر مرادی
هی گیان هی گیان 2 گوش کنید
علی اکبر مرادی
سائیل ای سلئیل گوش کنید
علی اکبر مرادی
حقن حقن گوش کنید
علی اکبر مرادی