به جایی که بدان سفر نکردهام

به جایی که بدان سفر نکردهام گوش کنید میهمانی طولانی غمناک

احمدرضا احمدی

میلاد موحدی