تکنوازی سه تار

تکنوازی سه تار

احمد عبادی

لیست آهنگ ها

دستگاه شور گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه راست پنجگاه گوش کنید
احمد عبادی
آواز ابوعطا گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه ماهور گوش کنید
احمد عبادی
آواز بیات ترک گوش کنید
احمد عبادی
آواز دشتی گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه چهارگاه گوش کنید
احمد عبادی
آواز ابوعطا گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه سه گاه گوش کنید
احمد عبادی
آواز دشتی گوش کنید
احمد عبادی
آواز بیات اصفهان گوش کنید
احمد عبادی
دستگاه سه گاه گوش کنید
احمد عبادی
آواز افشاری گوش کنید
احمد عبادی