تو را دوست می دارم

تو را دوست می دارم گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو