تعویذ

تعویذ گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو