سرود ششم

سرود ششم گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو