سرود برای مرد روشن که به سایه رفت

سرود برای مرد روشن که به سایه رفت گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو