شب بیداران

شب بیداران گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو