پرتویی که می تابد کجاست

پرتویی که می تابد کجاست گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو