جخ امروز از مادر نزاده ام

جخ امروز از مادر نزاده ام گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو