ای کاش آب بودم

ای کاش آب بودم گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو