در این بن بست

در این بن بست گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو