باران

باران گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو