از این گونه مردن

از این گونه مردن گوش کنید کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو