و زخم سنان

و زخم سنان گوش کنید ناگهان رستخیز

احمد پژمان