لالایی (موسیقی محلی مازندرانی)

لالایی (موسیقی محلی مازندرانی)

احمد محسن پور

احسان فتحی

جمشید نیکوزاد

لیست آهنگ ها

پیش نوازی (صبح) - حقانی - پیش نوازی روز گوش کنید
احمد محسن پور
احسان فتحی
جمشید نیکوزاد
کتولی رایج در سواد کوه - لالایی ۱ گوش کنید
احمد محسن پور
احسان فتحی
جمشید نیکوزاد
نوازش ۱ - لالایی ۲ گوش کنید
احمد محسن پور
احسان فتحی
جمشید نیکوزاد
نوازش ۲ گوش کنید
احمد محسن پور
احسان فتحی
جمشید نیکوزاد
لالایی ۳ گوش کنید
احمد محسن پور
احسان فتحی
جمشید نیکوزاد
لالایی ۴ گوش کنید
احمد محسن پور
احسان فتحی
جمشید نیکوزاد
نوازش ۳ گوش کنید
احمد محسن پور
احسان فتحی
جمشید نیکوزاد
امیری - لالایی ۵ گوش کنید
احمد محسن پور
احسان فتحی
جمشید نیکوزاد
نوازش ۲ (تکرار) گوش کنید
احمد محسن پور
احسان فتحی
جمشید نیکوزاد
لالایی ۶ گوش کنید
احمد محسن پور
احسان فتحی
جمشید نیکوزاد