امیر و گوهر

امیر و گوهر

احمد محسن پور

حسین علمباز

لیست آهنگ ها

گفتار و کردار گوش کنید
احمد محسن پور
حسین علمباز
امیرعلی چوپان گوش کنید
احمد محسن پور
حسین علمباز
تعبیر خواب گوش کنید
احمد محسن پور
حسین علمباز
گوهر در پشت کوه گوش کنید
احمد محسن پور
حسین علمباز
گوهر در عروسی گوش کنید
احمد محسن پور
حسین علمباز
بازگشت امیر گوش کنید
احمد محسن پور
حسین علمباز
مرد بارفروش گوش کنید
احمد محسن پور
حسین علمباز
برادر کوچک گوهر گوش کنید
احمد محسن پور
حسین علمباز