ننا (آواز آق ننه)

ننا (آواز آق ننه) گوش کنید تش سو

ابوالحسن خوشرو

شعبان نادری رجه