تش سو

تش سو

ابوالحسن خوشرو

شعبان نادری رجه

لیست آهنگ ها

آوازهای امیری گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
شعبان نادری رجه
دو بیتی ها (تصنیف همدم جان) گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
شعبان نادری رجه
مله (آواز چارویداری حال) گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
شعبان نادری رجه
ننا (آواز آق ننه) گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
شعبان نادری رجه
پیر (آواز کتولی) گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
شعبان نادری رجه
تصمیم کبری گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
شعبان نادری رجه