آواز صنم

آواز صنم گوش کنید رونما (موسیقی محلی مازندرانی)

ابوالحسن خوشرو