رونما (موسیقی محلی مازندرانی)

رونما (موسیقی محلی مازندرانی)

ابوالحسن خوشرو

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
قمر گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
رشیدخان - آواز امیری به همراه رشید خان گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
آواز همدم جان گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
تصنیف همدم جان گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
منظومه اکبر پهلوون گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
آواز صنم گوش کنید
ابوالحسن خوشرو
تصنیف ونوشه گوش کنید
ابوالحسن خوشرو